SEKTIONSKARTOR

Med tillhörande beskrivningar.

2018-05-20


Kartan överst visar en översiktskarta med samtliga sektioner A t.o.m. J.
Nedan följer en kort beskrivning av de olika sektionerna och lämpliga val av met-metoder för dessa.

Sektion A (BLÅ) utgör tillsammans med B-sektionen våra äldsta sträckor och fanns med som del av "sträcka noll" premiäråret 1989.
Den går mellan Nybron ned till Pyttenbron på Rönneåns norra sida.
Då sektionen är nära sekretariatet och lätt att befinna sig på så är den till stor del reserverad som Barn & Familjesträcka.
Den är ganska långgrund med stora näckrosbälten där fisken gärna uppehåller sig och försiktig vadning är tillåten.
En del träd finns också utmed sträckan men den består mestadels av helt öppna ytor.
Bästa fisket har du med långspö (toppknutet) där du kan plocka småfisk i näckrosbältet.
Mört, abborre och löja är vanligast. Därför så du kan få mycket fisk som trots sin storlek snabbt kan ge en vinnarvikt -se nedan!
Sträcka A är en stor sektion med cirka 40 platser.
Sekretariatet låg under "snedtaket" på gamla Grönwalls - Wigral läderfabrik mellan åren 1989-1992.
       Från år 2015 är sekretariatet tillbaka nära Hummerhuset på Backahill, blott 75 meter från den ursprungliga platsen!.
1990, 1991, 1995, 2000, 2001. - Denna tillsammans med E-sektionen som har korat flest segrare!

Sektion B (ORANGE) är tillsammans med A-sektionen den äldsta sträckan vilken utgjorde blott en sektion år 1989 (Se ovan).
        Redan år 1990 så delades den av och sträckorna "A" och "B" bildades, dock var sektionerna ännu ej färgsatta då.
Sektion B sträcker sig från Sockerbruksbron ned till Nybron utmed den norra å-stranden.
B-sektionen är åter fullt öppnad utmed hela sin längd och ett brantare gammalt avsnitt finns avsatt som reservsträcka.
Trots att sektionen gränsar till A-sektionen så är den helt annorlunda och hade mycket träd samtidigt som den är djup rätt omgående,
utanför strandlinjen och dessutom så innehåller den djuphålor på bottnen. Idag är alla gamla träd fällda beroende på nya området Rönne Brygga!
Då sträckan innehåller djupa partier så finns det braxen som lämpar sig bäst för bottenmete, abborre och ål är också vanligt förekommande här.
Runt 35 platser står till förfogande på denna sektion som är en av de större.
Sekretariatet låg vid uppgången till ICA Supermarket (f.d.) Brännborns i Stan - huset mellan åren 1993-2013.
        År 1993 så blev sektionen även hemvist för sekretariatet. År 2013 blev sista året för detta innan byggnationerna av "Rönne Brygga" startade.
        Byggnationen av Rönne Brygga innebar att sekretariatet fick flytta efter 21 år på samma plats!
1989, 1993.

C-sektionen (GUL) tillkom år 1991 alltså tredje året som Lergöken Cup arrangerades och går mellan Nybron och Pyttebron.
        När C-sektionen invigdes, vid dåvarande badhuset Rönnebadet infördes färgkoder på de tre olika sektionerna
Den ligger på södra åstranden vid platsen där den gamla simhallen en gång låg och kallades förr även populärt för "badhus-sträckan".
Sektionen har ett stort barnvänligt avsnitt och har såväl reserverade B & F platser som lottad sträcka.
Sektionen som ligger mitt emot A-sektionen är något djupare här och innehåller dessutom en hel del vegetation och träd.
Fisket är mer blandat och såväl långspöfiske efter mört, abborre som löja är bra men även bottenmete efter ål och braxen är lämpligt.
C-sträckan är en medelstor sektion med maximalt 25 platser. Fotnot: Simhallen som präglade nästan halva sektionen revs vintern 2012-2013.
Ingen segrare är korad här ännu.

D-sektionen (RÖD) tillkom 1992, under det fjärde året av Lergöken Cup, då tävlingen vuxit ytterligare och dramatiskt,
Den går mellan Pyttebron och Tullakrok utmed Rönneåns norra strand och kallas gärna för "minigolf-banan" i folkmun.
Sedan 1995 så ingår den delvis som reserverad sträcka då den har stora barnvänliga gräsmattor närmast stranden.
Mycket grönska varvat med öppna ytor skapar en lummig och trivsam miljö att fiska i vilket uppskattas av barnfamiljerna.
Flera djuphålor gör D-sektionen ytterst intressant för bottenmete där braxen och id stundom kan förekomma rikligt.
En av våra mindre men kanske den charmigaste av sektionerna beroende på alla träd i kombination med gräsmattor, Runt 20 platser.
Sekretariatet låg ett år vid gamla Rönnevik, mer känt som "minigolfbanan", år 2014 efter flytten från B-sektionen.
        Beroende på det perifera läget så flyttades sekretariatet upp till sektion A, vid Bruksgatan år 2015 och det blev endast ett år här nere.
1992, 2010, 2012, 2017

E-sträckan (VIT) är vår ojämförbart största sektion med upp emot 45 - 60 platser! Den tillkom år 1993 samtidigt som flytten av sekretariatet då skedde till B-sektionen.
Sektionen går mellan Karl XV Bro ned till Järnvägsbron längs med den södra å-stranden.
Och då den ligger på samma sida som Ängelholms lasarett så kallas den i folkmun för "sjukhus-sträckan".
E-sektionen är vår sanna "ryggrads-sträcka" genom sin storlek med såväl fina partier med gräsmattor som besvärliga avsnitt med vegetation och träd.
Då en omfattande röjning har skett på senare år så har stora ytor öppnats även för familjeplatser..
Gott om träd, vegetation och branta slänter, men den har röjts upp. Sektionen är mycket spännande med sitt varierande fiske.
Här finns den absolut djupaste punkten i Rönneå nedanför "Karlan" där djupet är nedåt 11(!) meter vilket innebär att bottenmete lämpar sig bäst.
Braxen och id trycker i djuphålorna och därför är bottenmete med lövmask och majs "giftigt" här.
Den regniga tävlingsdagen 2004 slogs fångstrekord på braxen här med nästan 8 kg (7901 g) !
Redan 2006 så "putsades" rekordet ånyo till 8111 gram, alltså med 210 gram! - Tala om en sann vinnarsträcka med storfångster!
År 2013 så sattes rekord i antalet tillgängliga metplatser på en enskild sträcka med hela 60 platser efter en omfattande gallring av träd och sly!
1997, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016.
- E-sektionen är en sann"vinstmaskin" som ojämförbart har korat flest segrare genom alla år hittills !


F (SVART) tillkom år 1994 men fick tillfälligt stängas igen 1995, då getingar hade byggt bo på en brygga. År 1996 så återinvigdes sektionen.
F-sträckan ligger på motsatt sida av E-sektionen (norra sidan) mellan Karl XV Bro och ned till Västra Kyrkogatan.
Den har länge används som lottad sträcka fram till nu men är nu delvis omvandlad till reserverad sträcka då den är barnvänlig.
F är en liten fin sträcka men tyvärr så finns det långa partier av vegetation och vassar som omöjliggör användande på större distans.
Då sektionen ligger mitt emot E så är fisket ungefär detsamma här som där med fina djuphålor där braxen gärna uppehåller sig.
Detta är en sektion vars platser har skiftat markant beroende på igenväxning och uppröjning. Sektionen är liten - medelstor med sina 10-21 platser.
1994, 1998, 2003, 2009.

G-sektionen (GRÖN) invigdes 1994 då kommunen med hjälp av ett dåvarande ALU-projekt röjde fram en stig ned till Gamla Båtklubben.
Sektionen sträckte sig mellan Pyttebron och G:la båtklubben längs med den södra åstranden.
Ej använd reservsträcka sedan år 2002.
Det innebär att den är svårt igenvuxen och 2002 så gjorde jordgetingar i marken att sektionen drogs in helt det året. Den har alltså ej varit i drift sedan dess.
Fisket är snarlikt D-sektionens med braxen etc. då G ligger mitt emot denna.
G-sektionen är lagd i malpåse tills vidare...
1996, 1999.

H-sträckan (CERISE) Detta avsnitt invigdes i all hast år 2000 då antalet föranmälda metare slog alla tidigare rekord.
H går mellan Tegelbruksbron och ned till första icke beträdbara tomt ovanför Karl XV bro på den södra å-stranden.
Sektion H är lagd i malpåse från och med år 2018 och är endast en reservsträcka under Lergöken Cup 2018.
En cykelbana och ett räcke sätter större delen av de tävlande på en del prov men annars är den rätt fri från träd och andra störande inslag.
H-sektionen är något unik eftersom den är avdelad i två nivåer: Dels den övre delen med gång / cykelbanan och den nedre delen med gräsmattan vid Doktorsgatan.
Braxen på bottenmete gäller här då den innehåller flera djuphålor men även flötmete går bra nära kanten då det blir djupt direkt.
En generös sektion med gott om utrymme som är en av våra riktigt stora, -Närmre 40 platser finns till förfogande.
Under våren 2016 så skedde en omfattande röjning så antalet tillgängliga metplatser ökade då.
2002. Något udda så korades den enda segraren här 2002 av en ensamfiskare (Rolf Lehmann).

I-sektionen (BLÅ-GRÖN) Detta är vår näst yngsta sektion vilken ersatte G-sträckan sedan den stängts 2002.
Den går mellan Järnvägsbron förbi Sockerbruket ned till Sockerbruksbron på den södra å-stranden.
Lottning av platser gäller på denna sektionen.
I fick en avsevärd ansiktslyftning av kommunen 2003 men skötseln släpptes och den växte igen snabbt igen.
Våren 2016 så skedde en omfattande röjning av sly så antalet platser har ökat markant och en ny inventering kommer visa med hur mycket.
Lag har placerat sig bra på denna sektionen med sitt blandade fiskbestånd men sträckan har ännu ej producerat något segrande lag.
I-sektionen är definitivt vår minsta sträcka med maximalt runt 10 metplatser.
Ingen segrare är korad här ännu.

J-sektionen (LIME) Detta var vårt senaste tillskott av sektioner och invigdes i samband med 2003 års tävlingar.
J-sektionen går mellan Kungsgårdsbron utmed "Papegojan" ned till Ängavångsbron på den södra å-stranden.
Det är en lottad sträcka.
Blandad terräng med såväl öppna ytor som en hel del vegetation präglar sträckan,-på vissa avsnitt (vassbälten) kan man dock ej komma till alls .
Förr om åren fiskades det flitigt här och det är rikligt med all slags vitfisk och även mycket abborre, ål och t.o.m. lake kan fångas !
Därför så är det upplagt för att fiska framgångsrikt oavsett vilken metod man föredrar om sträckan tas i bruk igen.
Visionerna inför 2003 var högt uppskruvade då vi kalkylerade in 50 platser men det blev blott 17 (!) stycken.
Detta berodde på ett rådande högvatten och svårigheter att röja platserna inför tävlingen då.
Sedan år 2004 ligger sektionen i malpåse beroende på att platserna räckt till på de andra sektionerna efter detta.
Avståndet upp till J-sektionen gör också att den ej använts seedan 2003. Beroende på gott om platser lär sträckan förbli oanvänd framöver.
Ingen segrare är korad här ännu.

Teckenförklaringar:

De olika sektionerna med sina respektive "färger".
Förklaring av sektionens placering i Ängelholm / Rönneå.
Betyder att det är en Barn & Familjesträcka en sk. "Reserverad" sträcka där platserna delas ut.
Innebär en lottad allmän sträcka.
Förklaring av hur sträckan ser ut rent fysiskt med träd, vegetation, bebyggelse, terräng etc.
Sektionens fiskemöjligheter dvs. lämpligaste val av fiskemetod och förekomst av olika fiskarter på avsnittet.
Symbol som markerar antalet platser.
Symbolen innebär att sektionen är en reservsträcka eller ligger i malpåse.
Symbol betyder "Cup" - markerar var de segrande satt under åren och vilket årtal.
Symbolen innebär att ingen segrare korats eller att sektionen ej använts ännu.
Geografisk placering sker genom understruken röd (norr) eller grön (syd) text.
Dessa motsvarar de röda och gröna fälten på "kartan" ovan t.v.
TILLBAKS TILL STARTSIDAN

© 2018 Lergöken Cup